Μη εξυπηρετούμενα δάνεια: ποια είναι αυτά;

Σίγουρα θυμάστε τη μεγάλη παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 που έφερε την Ιταλία στο χείλος της χρεοκοπίας μαζί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία.

Με την ευκαιρία αυτή τέθηκαν υπό αμφισβήτηση στην αποβάθρα το NPL δηλαδή εγώ μη εξυπηρετούμενα δάνειαπιο γνωστό ως μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Αν και τα ΜΕΔ έχουν φέρει την Ευρώπη σε μια τόσο επικίνδυνη κατάσταση, η συνήθεια να καταφεύγει σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια σίγουρα δεν έχει εγκαταλειφθεί.

Τι είναι όμως ακριβώς τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και γιατί είναι τόσο επικίνδυνα;

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια: ποια είναι αυτά;

ο NPLακρωνύμιο του “μη εξυπηρετούμενα δάνεια” είναι χρηματοοικονομικά προϊόντα που αποτελούνται από αβέβαια τραπεζικά δάνεια, πιο συγκεκριμένα, η αβεβαιότητα συνδέεται τόσο με την πραγματική είσπραξη όσο και με το χρονοδιάγραμμα.

Ο Μη εξυπηρετούμενα δάνεια Είμαι μια κατηγορία Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPE), που χαρακτηρίζεται από την έκθεση των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι υποκειμένων σε κατάσταση αφερεγγυότητας. Αυτό συνήθως προκαλείται από τις οικονομικές δυσκολίες των ανθρώπων ή μερικές φορές από μια εσφαλμένη ανάλυση και αξιολόγηση από την τράπεζα.

Αποτελούν μία από τις τρεις κατηγορίες των Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPE)που διακρίνονται ανάλογα με το διαφορετικό πιθανότητα ανάκτησης της πίστωσης Και κατά τη λήξη.

Τα στεγαστικά δάνεια, τα δάνεια και η χρηματοδότηση είναι μερικά παραδείγματα τραπεζικών πιστώσεων που αποτελούν τα ΜΕΔ, που χορηγούνται τόσο σε φυσικά πρόσωπα όσο και σε εταιρείες που παρουσίασαν, κατά τη στιγμή της αίτησης, τα χαρακτηριστικά ασφάλειας και αξιοπιστίας που συνήθως αναμένουν οι τράπεζες από τους οφειλέτες τους.

Τα διεθνή πιστωτικά ιδρύματα έχουν καταφύγει σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια εδώ και πολύ καιρό, υπολογίζεται ότι οι ιταλικές τράπεζες έχουν ποσό μη εξυπηρετούμενων δανείων ίσο με το ένα τρίτο του ευρωπαϊκού συνόλου.

Εδώ και μερικά χρόνια, ακριβώς για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, η αρμόδια Αρχή προσπαθεί να παρακολουθεί με ακρίβεια το φαινόμενο των ΜΕΔ και για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε και το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων.

Ταξινόμηση ΜΕΔ – Μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Υπάρχουν κυρίως δύο ειδών μη εξυπηρετούμενα δάνεια: προσβολές και βάσανα.

Οι λανθάνοντες είμαι εκεί λιγότερο επικίνδυνη μορφή μη εξυπηρετούμενων δανείων. Πρόκειται για πιστώσεις για τις οποίες υπάρχει μία προσωρινές δυσκολίες συλλογήςΑπαιτήσεις ανακτήσιμες σε εύλογο χρονικό διάστημα, απαιτούν μειωμένες προβλέψεις κινδύνου από την τράπεζα.

Τα βάσανααπό την άλλη είναι σχετικά πιο επικίνδυνο. Πρόκειται για ΜΕΔ που δύσκολα ανακτώνται, οι οφειλέτες βρίσκονται σε κατάσταση αφερεγγυότητας και η κατάσταση αυτή προκαλεί την κίνηση νομικών αγωγών για ανάκτηση πιστώσεων.

Στη συνέχεια, υπάρχει μια τρίτη κατηγορία ΜΕΔ, δηλαδή τις εκθέσεις. Αυτά μπορεί να είναι ανακαινισμένο ή ληγμένο.

ο ανακαινισμένα εκθέματα έχουν πολύ μεγάλη ημερομηνία λήξης, τροποποιημένη μετά από μία επαναδιαπραγμάτευση χρέους. Η τράπεζα συμφωνεί να τροποποιήσει τους αρχικούς συμβατικούς όρους λόγω των οικονομικών δυσκολιών του οφειλέτη.

Η νομοθεσία που ρυθμίζει τα ΜΕΔ – μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια βρίσκονται στο επίκεντρο δυσάρεστων γεγονότων τα τελευταία χρόνια, αντιπροσωπεύουν ένα αρκετά επικίνδυνο χρηματοοικονομικό προϊόν και για το λόγο αυτό έχουν γίνει πολλές φορές προσπάθειες ρύθμισης του κλάδου τα τελευταία χρόνια.

Οι πρώτες μεταρρυθμίσεις χρονολογούνται από το 2015 και αφορούν τη δυνατότητα επιτάχυνσης των πράξεων ανάκτησης πιστώσεων NPL. Το 2016, η ιταλική κυβέρνηση παρουσίασε ένα σύστημα δημόσιων εγγυήσεων για να μπορέσει να εκτονώσει τους κινδύνους χρεοκοπίας από τα ΜΕΔ.

Η πιο ουσιαστική μεταρρύθμιση είναι αυτή που εισήγαγε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία έχει δρομολογήσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, για να αποτρέψει την εμφάνιση μιας κρίσης παρόμοιας με αυτή του 2008.

Ένα περαιτέρω βήμα προς τα εμπρός από την Ιταλία έχει γίνει με την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9ο νέος διεθνής λογιστικός κανονισμός που έχει ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο αφιερωμένο στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων και τα ΜΕΔ

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου των ΜΕΔ, η Τράπεζα της Ιταλίας έχει δημιουργήσει το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων.

Είναι ένα βάση δεδομένων που μπορούν να συμβουλευτούν όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία καταχωρούνται οι οφειλές κάθε υποκειμένου. Δεν πληρώνετε τις δόσεις του νέου smartphone; Το όνομά σας γίνεται μέρος αυτού του εικονικού αρχείου. Σας λείπουν περισσότερες από δύο πληρωμές στεγαστικών δανείων; Το όνομά σας καταλήγει στο Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων και κατατάσσεστε ως κακοπληρωτής.

Πώς συνδέεται η συζήτηση για τα ΜΕΔ με το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων; Κάθε πιστωτικό ίδρυμα, πριν προσφέρει τα δικά του χρηματοοικονομικά προϊόντα και αγοράσει πιστώσεις από άλλο ίδρυμα, μπορεί και πρέπει να επαληθεύσει την αξιοπιστία των οφειλετών και να αξιολογήσει τη συναλλαγή πριν την ολοκλήρωσή της.

Γιατί υπάρχουν NPLs – μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Ποια στοιχεία συμβάλλουν στη δημιουργία μη εξυπηρετούμενων δανείων; Κυρίως είναι δυνατό να εντοπιστούν τρεις διαφορετικές συνέπειές που ευνοούν τη γέννηση αυτής της κατάστασης.

Το πρώτο συμβαίνει όταν οι οφειλέτες δεν μετρούν επαρκώς την οικονομική τους ικανότητα. Κάνετε αίτηση για υποθήκη για αγορά διαμερίσματος αλλά η δόση είναι πολύ υψηλή σε σύγκριση με το μηνιαίο εισόδημά σας; Αυτή η κατάσταση οδηγεί σε αφερεγγυότητα.

Η δεύτερη κατάσταση, στενά συνδεδεμένη με την πρώτη, εμφανίζεται όταν συμβαίνουν απρόβλεπτα γεγονότα που αλλάζουν τα εισοδήματα του οφειλέτη: απώλεια εργασίας, απροσδόκητη δαπάνη που δεν μπορεί να αναβληθεί, πτώση της παραγωγής.

Η τρίτη προϋπόθεση αφορά τις τράπεζες. Πράγματι, πριν από την κρίση του 2008, Οι δανειστές χορήγησαν δάνεια και χρηματοδότηση πολύ εύκολα και χωρίς να ελέγχεται προσεκτικά η πιστοληπτική ικανότητα των πιστωτών.

Όλες αυτές οι καταστάσεις συνέβαλαν στην γέννηση του φαινομένου των μη εξυπηρετούμενων δανείωνδεν είναι εύκολα επανορθώσιμα, ευτυχώς, σήμερα προβλέπονται πιο περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τη χορήγηση δανείων και τη χρηματοδότηση ακινήτων.

Ποιοι μπορούν να αγοράσουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Τα ΜΕΔ πωλούνται από τους δανειστές και αγοράζονται από άλλους δανειστές. Είναι επομένως προϊόντα που τείνουν να απαγορεύονται σε ιδιώτες, οι οποίοι δεν θα είχαν καν την οικονομική δυνατότητα να τα αγοράσουν μαζικά.

Ωστόσο, υπάρχουν τύποι ΜΕΔ που απευθύνονται και σε ιδιώτες ή μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή μη εξυπηρετούμενα δάνεια ακίνητης περιουσίας.

Τι είναι τα NPLs ακινήτων; Ας πάρουμε ένα παράδειγμα, φανταστείτε ένα ακίνητο στο οποίο εκκρεμεί υποθήκη. Λόγω του στιγμιαίου κινδύνου που ενέχει η υποθήκη κατοικίας, θα είναι δυνατή η αγορά πίστωσης ακινήτων.

Αλλά πώς να επωφεληθείτε από μια κακή πίστωση;

Μόλις αγοραστεί η πίστωση, μπορείτε να ζητήσετε την εκχώρηση του ακινήτου πριν από τη δημοπρασία ή μετά, σε περίπτωση που η δημοπρασία ερημώσει. Σε αυτό το σημείο, γίνοντας ιδιοκτήτης του ακινήτου, θα μπορείτε να κερδίσετε από την πώληση ή την ενοικίαση.

Διαφορετικά, σε περίπτωση μεταπώλησης του ακινήτου σε δημοπρασία, θα μπορείτε να επωφεληθείτε από την υπεραξία στην τιμή αγοράς του δανείου.
Να θυμάστε ότι με την αγορά μιας πίστωσης ακίνητης περιουσίας δεν γίνεστε ιδιοκτήτης αυτού του ακινήτου.

Ο μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι από κάθε άποψη ένα εργαλείο που προορίζεται πάνω απ’ όλα για περισσότερα προφίλ ειδικών.

Οι αριθμοί των ΜΕΔ στην Ιταλία σήμερα

Το 2017 υπολογίστηκε ότι ο αριθμός των ΜΕΔ που υπήρχαν στο ιταλικό τραπεζικό σύστημα ήταν τρεις φορές υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Μπορεί να φαίνεται απίστευτο, αλλά στην Ιταλία το 2020 η κατάσταση των μη εξυπηρετούμενων δανείων δεν έχει αλλάξει πολύ, ακόμη και ενόψει της αυστηρότερης νομοθεσίας.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Market Watch, τον Ιανουάριο υπήρχαν περίπου 325 δισεκατομμύρια ευρώ που προέρχονταν από μη εξυπηρετούμενα δάνεια προς ανάκτηση. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ωστόσο, οι αναμενόμενες συναλλαγές NPL κατά τη διάρκεια του έτους θα ανέλθουν σε 37 δισ. ευρώ.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *