Τι είναι η Γενική Επενδυτική Συμφωνία;

ο γενική επενδυτική συμφωνία είναι μια συμφωνία που διέπει όλες τις σχέσεις μεταξύ ενός χρηματοπιστωτικού διαμεσολαβητή και του πελάτη και η οποία πρέπει να συνταχθεί εγγράφως, σύμφωνα με τον κανόνα του άρθ. 23 Νομοθετικό Διάταγμα αρ. 58/1998 (Κονοποιημένη Οικονομική Πράξη ή TUF), με ποινή ακυρότητας της συμφωνίας.

Επίσης το ακυρότηταδηλ. η άρνηση όλων των εντολών αγοράς και πώλησης που αφορά τον επενδυτή, λαμβάνοντας υπόψη τη συγκεκριμένη νομική περίπτωση, εφαρμόζεται μόνο από τον πελάτη ανοιχτά, ο οποίος είναι ελεύθερος να την εφαρμόσει πλήρως ή να την επιβάλει μόνο για ορισμένες επενδύσεις που έχουν πάει στραβά.

Δεν υπάρχει συγκεκριμένο μοτίβο για τη σύνταξη μιας γενικής επενδυτικής σύμβασης, επομένως είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι, όταν συντάσσεται, αυτός ο τύπος σύμβασης πρέπει:

  • προσδιορίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα χαρακτηριστικά τους·
  • καθορίζει την περίοδο ισχύος και τις μεθόδους ανανέωσης της σύμβασης·
  • καθορίζει τις μεθόδους που πρέπει να υιοθετηθούν για αλλαγές στην ίδια τη σύμβαση·
  • υποδεικνύουν τους τρόπους με τους οποίους ο πελάτης ή ο επενδυτής μπορεί να εκδώσει εντολές και οδηγίες·
  • να προβλέψει τη συχνότητα, τον τύπο και το περιεχόμενο της τεκμηρίωσης που θα παρέχεται στον πελάτη που αναφέρει τη δραστηριότητα που εκτελείται·
  • υποδεικνύουν και ρυθμίζουν, κατά τη διαπραγμάτευση, λήψη και διαβίβαση εντολών, τις διαδικασίες για τη θέσπιση και την αναπλήρωση της χρηματοδότησης ή της εγγύησης των οργανωμένων πράξεων, προσδιορίζοντας χωριστά τα μέσα που έχουν θεσπιστεί για την εκτέλεση των πράξεων που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα Παράγωγα και ΔΑΜ·
  • αναφέρετε τυχόν άλλους συμβατικούς όρους που έχουν συμφωνηθεί με τον πελάτη για την παροχή της υπηρεσίας.

Όταν μια γενική επενδυτική σύμβαση είναι άκυρη

Εκεί εγκυρότητα μιας γενικής επενδυτικής σύμβασης ήταν πάντα ένα πανάρχαιο ζήτημα, καθώς η νομολογία έχει δώσει αντικρουόμενες απόψεις με τα χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, υπήρχαν δύο αντίθετοι προσανατολισμοί.

Σύμφωνα με μια πρώτη διατριβή, μια σύμβαση καθίσταται έγκυρη όταν ο πελάτης υπογράφει το συμβατικό έντυπο που περιέχει τη σύμβαση-πλαίσιο ή το μέρος της σύμβασης που θέτει τους γενικούς όρους.

Κατά τη γνώμη των κριτών και των συγγραφέων που συμμορφώθηκαν με αυτή τη διατριβή, η τυπική απαίτηση θα πρέπει, σε αυτή την περίπτωση, να θεωρείται ότι τηρείται, διότι το ενδιαφέρον του επενδυτή για γνώση, διαφάνεια και σκοπό πληροφόρησης θα ήταν εγγυημένο.

Σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα χρειαζόταν την υπογραφή του ενδιάμεσου χρηματοπιστωτικού φορέα ώστε η σύμβαση να θεωρείται έγκυρη.

Η βούληση του επενδυτή πρέπει να εκφράζεται εγγράφως, ενώ αυτή του χρηματοπιστωτικού διαμεσολαβητή μπορεί να εκφραστεί με άλλες μορφές, κατάλληλες για να αποκαλυφθεί, έστω και υποθετικά, η ύπαρξη της συγκατάθεσής του, όπως για παράδειγμα η προετοιμασία του συμβατικού κειμένου, η συλλογή. της συνδρομής του πελάτη, την παράδοση της σύμβασης ή την εκτέλεση της ίδιας.

Υπό αυτή την έννοια, το Ανώτατο Δικαστήριο είχε αποφασίσει για πρώτη φορά το 2012:

«Η διάταξη του εντύπου που περιέχεται στο άρθρο 23 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 58 του 1998 ικανοποιείται με την υπογραφή της σύμβασης από τον επενδυτή μόνο, όταν το αντίγραφο που προσκομίστηκε στο δικαστήριο από τον πελάτη φέρει τη διατύπωση «αντίγραφο αυτής της σύμβασης μας παραδόθηκε από εσάς». Η απαίτηση γραπτής μορφής τηρείται επίσης όταν, με την υπογραφή της σύμβασης μόνο από τον επενδυτή, η τράπεζα προσκομίσει αντίγραφο της σύμβασης στο δικαστήριο ή η τράπεζα αποδείξει την προθυμία της να χρησιμοποιήσει την ίδια τη σύμβαση, ως αποτέλεσμα πολλαπλών πράξεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της πορεία της σχέσης (π.χ. επικοινωνία των καταστάσεων λογαριασμού).»

Αυτό το συμπέρασμα θα προέκυπτε επίσης από την ανάγκη να αποφευχθεί η ανάγνωση του άρθρου. 23 cit., μη αποτελεσματική για τη χρηματοπιστωτική αγορά, με στόχο την αποφυγή της ευκαιριακής χρήσης της τυπικής απαίτησης.

Ένας άλλος νομολογικός προσανατολισμός πάντως υποστηρίζει ότι α κύρια συμφωνίαμια γενική επενδυτική σύμβαση, είναι άκυρη όταν Επίσης, δεν είχε εγγραφεί από τον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό φορέα.

Προσανατολισμός που επιβεβαιώθηκε επίσης από το Εφετείο της Μπολόνια με ποινή της 19ης Μαΐου 2015:

«Η συνδρομή δεν μπορεί να αποδειχθεί με κείμενα, τεκμήρια ή ακόμη και ομολογία…. η σχετική απόδειξη δεν μπορεί να προσκομιστεί ακόμη και μέσω εγγράφων που αποστέλλονται μεταγενέστερα κατά τη διάρκεια της σχέσης (υπόθεση 7283/13 ουσιαστικά αντιφατική ως προς την Κασ. 4564/2012), ούτε με την προσκόμιση στο δικαστήριο από το υποκείμενο του οποίου λείπει η υπογραφή ( εκτός από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συναίνεσης που εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο) η αίτηση ακυρότητας συνεπάγεται «ανάκληση της πρότασης» στην οποία μπορεί να εξομοιωθεί η γραπτή πρόταση που προέρχεται μόνο από ένα μέρος».

Αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα, υπήρξαν και άλλες περιπτώσεις όπως, για να αναφέρουμε μια άλλη, η απόφαση του Ακυρωτικού Ν. 5919 της 24ης Μαρτίου 2016 ή ν. 8395 της 27ης Απριλίου 2016.

Η διατριβή αυτή υποστηρίζεται και από τα άρθρα 1326 και 1350 του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με τα οποία, για να θεωρηθεί ότι μια σύμβαση έχει συναφθεί, απαιτείται ανταλλαγή συναίνεσης μεταξύ των μερών, η οποία πρέπει να γίνει και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, το έντυπο που απαιτείται από το νόμο ή γραπτό. Ακυρότητα ποινής.

Ως εκ τούτου, μέχρι τώρα, ένας πελάτης, δηλαδή ο επενδυτής, είναι ελεύθερος να ζητήσει την ακύρωση της σύμβασης για ορισμένες πράξεις που εκτελεί ο ενδιάμεσος χρηματοοικονομικός φορέας, γνωρίζοντας ότι ο τελευταίος μπορεί να προσβάλει την απόφαση αυτή.

Στη συνέχεια, η τελική απόφαση θα ληφθεί στο δικαστήριο. Έτσι, εάν σκέφτεστε να ακυρώσετε μια γενική επενδυτική σύμβαση με έναν χρηματοοικονομικό διαμεσολαβητή, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε και με έναν καλό δικηγόρο.

Εάν, από την άλλη, ενδιαφέρεστε να ανακαλύψετε και να κατανοήσετε καλύτερα τον κόσμο των επενδύσεων, τότε σας προσκαλούμε να γίνετε μέλος του κόσμου μας κοινότητα δωρεάν, όπου μπορείτε να βρείτε πολλές χρήσιμες πληροφορίες για να προσεγγίσετε αυτήν την πραγματικότητα.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *