Τι είναι οι ΜΜΕ: ορισμός, χαρακτηριστικά και στατιστικές

Η επιχειρηματική πραγματικότητα στην καρδιά της ιταλικής οικονομίας είναι οι ΜΜΕ, οι Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να έχουμε κάποιες πληροφορίες για το τι είναι και τους αριθμούς που τους χαρακτηρίζουν σε εθνικό έδαφος.

Οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν την υποστηρικτική δομή ολόκληρου του εθνικού παραγωγικού συστήματος κατά αριθμό παρουσών επιχειρήσεων, κύκλο εργασιών και απασχόληση εργατικού δυναμικού.

Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις περιλαμβάνονται επίσης ως ΜΜΕ.

Όπως και με τον όρο startup, ο ορισμός του PMI δίνεται μερικές φορές λανθασμένα σε μια επιχείρηση. Στην πραγματικότητα, μια ΜΜΕ πρέπει να σέβεται ορισμένα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για να οριστεί ως τέτοια.

Ορισμός του PMI

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη Σύσταση αριθ. 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με την «ορισμός των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων», ορίζει ότι κάθε οντότητα, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που ασκεί εμπορική δραστηριότητα με λιγότερους από 249 εργαζομένους, ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού που δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ, μπορεί να οριστεί ως PMI.

ΜΜΕ θεωρούνται επίσης εταιρείες που ασκούν βιοτεχνική δραστηριότητα ή άλλες δραστηριότητες σε ατομική ή οικογενειακή βάση, εταιρικές σχέσεις ή ενώσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Σε αντίθεση με τις νεοφυείς επιχειρήσεις, οι ΜΜΕ συνήθως δεν φέρνουν ένα καινοτόμο προϊόν ή υπηρεσία στην αγορά. Κάτι που τους κάνει, από μια άποψη, λιγότερους επικίνδυνοςγιατί έχουν την ευκαιρία να εμπνέονται από άλλες πραγματικότητες για να υπολογίσουν τα έξοδα και να δομήσουν επαρκώς τα επιχειρηματικά σχέδια και τα επιχειρηματικά μοντέλα.

Επίσης, για αυτόν τον λόγο είναι συχνά ευκολότερο, σε σύγκριση με μια start-up, να βρεις και να λάβεις χρηματοδότηση.

Ταξινόμηση ΜΜΕ

ο Αριθμός εργαζομένωνο Ετήσιος κύκλος εργασιών και το ετήσιο ισοζύγιο είναι τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τον ορισμό και την ταξινόμηση μιας ΜΜΕ. Συνήθως τόσο ο ετήσιος κύκλος εργασιών όσο και ο ετήσιος ισολογισμός δεν λαμβάνονται υπόψη ταυτόχρονα, αλλά μόνο ένα από τα δύο.

Το κύριο κριτήριο που εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον καθορισμό μιας δραστηριότητας ΜΜΕ είναι ο αριθμός των εργαζομένων. Πιο συγκεκριμένα, μιλάμε για τον αριθμό των εργαζομένων. Αυτό αντιστοιχεί στον αριθμό των ατόμων που εργάστηκαν με πλήρη απασχόληση στην εταιρεία κατά τη διάρκεια του έτους και εκφράζεται σε όρους AWU (μονάδες εργασίας ανά έτος).

Οι μαθητευόμενοι με συμβάσεις μαθητείας, κατάρτισης ή τοποθέτησης δεν υπολογίζονται. Και ούτε αυτοί που απασχολούνται με άδεια μητρότητας ή πατρότητας.

Η εργασία των εργαζομένων που δεν έχουν εργαστεί όλο το χρόνο ή που εργάστηκαν με μερική απασχόληση, ανεξαρτήτως διάρκειας, ή ως εποχικοί εργαζόμενοι, υπολογίζεται σε κλάσματα της AWU.

Για να ορίσει μια εταιρεία ΜΜΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνδυάζει το κριτήριο του αριθμού των ενοίκων με ένα οικονομικό κριτήριο: τον ετήσιο κύκλο εργασιών ή τον ετήσιο ισολογισμό.

Ως ετήσιος κύκλος εργασιών εννοούμε το καθαρό ποσό του κύκλου εργασιών συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων και της παροχής υπηρεσιών που αποτελούν τη συνήθη δραστηριότητα της εταιρείας, μείον τις εκπτώσεις και τα δικαιώματα που χορηγούνται στις πωλήσεις, τον ΦΠΑ και άλλους φόρους που συνδέονται άμεσα με την πώληση.

Με τον όρο ετήσιος ισολογισμός, από την άλλη πλευρά, εννοούμε το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του ισολογισμού.

Σύμφωνα με αυτές τις παραμέτρους, μια επιχείρηση ταξινομείται ως:

  • μικρο: εάν ο αριθμός των ενοίκων είναι μικρότερος από 10 και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή ο ετήσιος ισολογισμός είναι μικρότερος από 2 εκατομμύρια ευρώ·
  • μικρό: εάν ο αριθμός των επιβαινόντων είναι μεγαλύτερος από 10 αλλά μικρότερος από 50 και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή ο ετήσιος ισολογισμός είναι μικρότερος από 10 εκατομμύρια ευρώ·
  • μέση τιμή: εάν ο αριθμός των ενοίκων είναι μικρότερος από 250 και εάν ο ετήσιος κύκλος εργασιών είναι μικρότερος από 50 εκατομμύρια ευρώ ή εάν ο ετήσιος ισολογισμός είναι μικρότερος από 43 εκατομμύρια ευρώ.

Ανάλογα με τον τύπο στον οποίο εμπίπτει, μια εταιρεία μπορεί να εκμεταλλευτεί κάποια παραχωρήσεις ή να υποβάλετε ειδικά αιτήματα. Πριν, όμως, υποβάλετε οποιοδήποτε είδος αιτήματος, πρέπει να βεβαιωθείτε και να εξακριβώσετε σε ποια κατηγορία ανήκετε.

Σε ιταλικό έδαφος, οι περισσότερες ΜΜΕ είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Στατιστικά στοιχεία στην Ιταλία

Όπως αναφέρθηκε στην αρχή, οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν τον ιστό της ιταλικής οικονομίας. Από αυτές, από περισσότερες από 4 εκατομμύρια επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ιταλία, η πολύ μικρές επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 υπαλλήλους είναι οι αριθμητικά σημαντικότεροι.

Υπολογίζουν περίπου 95% του συνόλουέναντι του περίπου 0,1% που αντιπροσωπεύουν οι μεγάλες εταιρείες.

Οι μικρομεσαίες εταιρείες, από την άλλη πλευρά, αριθμούν περίπου 200.000, ή το υπόλοιπο 4,9% του ιταλικού επιχειρηματικού ιστού, και ευθύνονται για περίπου το 41% ​​του συνολικού κύκλου εργασιών που δημιουργείται στην Ιταλία και το 33% του συνόλου των εργαζομένων στον κλάδο. ιδιωτικός.

Δυστυχώς, οι ΜΜΕ έχουν υποστεί τις πιο σοβαρές οικονομικές συνέπειες λόγω της έκτακτης ανάγκης για την υγεία που συνδέεται με τον κορωνοϊό, επηρεάζοντας αρνητικά ολόκληρο το εθνικό σύστημα.

Αρκεί να αναφέρουμε ότι οι ΜΜΕ της μεταποίησης και του τουρισμού των περιοχών που πλήττονται περισσότερο (Λομβαρδία, Βένετο και Εμίλια-Ρομάνια) αντιπροσωπεύουν από μόνες τους το 10% του κύκλου εργασιών της Ιταλίας.

Οσον αφορα στο ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΖΩΗΣ μιας ΜΜΕ, οι στατιστικές λένε ότι μεταξύ 80% και 90% των επιχειρήσεων κλείνουν τα πρώτα 2 χρόνια.

Από αυτά που επιβιώνουν τα δύο πρώτα χρόνια, περίπου το 80% κλείνουν μέσα στα επόμενα 3 χρόνια.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, λόγω λανθασμένου σχεδιασμού ή λανθασμένων εκτιμήσεων από την πλευρά του επιχειρηματία που έχει προσεγγίσει λανθασμένα την επιχείρησή του.

ΚΑΙ Είναι αλήθεια ότι οι ΜΜΕ δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ακριβώς όπως οι νεοφυείς επιχειρήσεις, δηλαδή χωρίς να έχουν οικονομική απόδοση για χρόνια, αλλά ούτε και να θεωρούνται δραστηριότητες με προτεραιότητα το κέρδος και επομένως να αναμένουν άμεσο κέρδος.

Επομένως, πριν ξεκινήσετε μια επιχείρηση οποιουδήποτε είδους και σε οποιονδήποτε τομέα, είναι καλύτερα να έχετε ξεκαθαρίσει αμέσως το είδος της επιχείρησης που θέλετε να ξεκινήσετε.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *